ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อผู้บริหาร นามสกุลผู้บริหาร

ผู้อำนวยการโรงเรียนสคูลฮัก

ชื่อผู้บริหาร นามสกุลผู้บริหาร

ผู้อำนวยการโรงเรียนสคูลฮัก

ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์

Jun 03, 2021 - Jun 03, 2021

แข่งขันวิชาการ

Jul 21, 2021 - Jul 21, 2021

เข้าค่ายธรรมะ

Video

คำอธิบาย คำอธิบาย คำอธิบาย คำอธิบาย

  • วิสัยทัศน์

    บริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

  • สมศ รอบ 4

    ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ในระดับดีเยี่ยมทุกมาตราฐาน

  • โรงเรียนคุณธรรม

    สถานศึกษา เข้าร่วมโครงการ สพฐ. โรงเรียนสุจริต โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสุขภาวะ