วิธีเตรียมตัวสอบ TGAT/TPAT และ A-Level

จำนวนผู้เข้าชม 826
วิธีเตรียมตัวสอบ TGAT/TPAT และ A-Level

ข้อสอบวัดความถนัดทั่วไป (Thailand General Aptitude Test : TGAT) 

TGAT1 (91) : การสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication)

 • เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน (คล้ายคลึงกับ TOEIC)
 • แตกต่างจาก GAT ภาษาอังกฤษเดิม
 • จนกว่าจะเห็นแนวข้อสอบสามรถเน้นไปที่ การอ่าน (Reading) และ Vocab ก่อน
 

TGAT2 (92) : การคิดอย่างมีเหตุผล (Critical & Logical Thinking)

 • เน้นการเข้าใจ วิพากษ์ข้อมูลข่าวสาร
 • รอดูแนวข้อสอบ และวิธีการตอบยังไงให้ได้คะแนน
 

GAT3 (93) : สมรรถนะการทำงาน

 • เน้นการวิเคราะห์ข้อสอบ ฝึกทำข้อสอบให้เข้าใจความต้องการของข้อสอบ
 • ต้องเข้าใจวิธีการตอบคำถาม ที่ทุกคำตอบมีคะแนน
 • การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม
 • การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
 • การบริหารจัดการอารมณ์
 • การเป็นผลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม
 

ข้อสอบวัดความถนัดวิชาชีพ  (Thailand Professional Aptitude Test : TPAT)
TPAT 1 (10) : กสพท

 • ใช้วิธีการเตรียมตัวสอบแบบเดิมของการสอบ กสพท ได้
 • ระวังโจทย์แนวใหม่ ปีล่าสุดออกชาร์ตและกราฟเป็นภาษาอังกฤษ
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ต้องสอบทั้ง 3 ส่วน
 • TPAT11 (11) : เชาว์ปัญญา
 • TPAT12 (12) : จริยธรรมทางการแพทย์
 • TPAT13 (13) : ทักษะการเชื่อมโยง 

PAT 2 (20) : ศิลปกรรมศาสตร์

 • เลือกสอบด้านที่ต้องการได้
 • เน้นที่ความรู้ทั้งพื้นฐาน
 • การประยุกต์ใช้
 • วิเคราะห์ความรู้
 • การแก้ปัญหา
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ต้องสอบทั้ง 3 ส่วน แต่จะประกาศคะแนนแยกแต่ละส่วน การใช้คะแนนสามารถแยกแต่ละส่วนได้
TPAT21 (21) : ทัศนศิลป์
TPAT22 (22) : ดนตรี
TPAT23 (23) : นาฏศิลป์

 

TPAT 3 (30) : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

 • เน้นด้านคณิตศาสตร์ ตัวเลข ด้านมิติสัมพันธ์ และด้านเชิงกล
 • วิธีการการคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางเทคโนโลยี วิศวกรรม และฟิสิกส์
 • ข่าวสารความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์


 

TPAT 4 (40) : สถาปัตยกรรมศาสตร์

 • เน้นความรู้ทางสถาปัตยกรรม
 • การประยุกต์ใช้
 • มิติสัมพันธ์ การออกแบบ 3D
 • ไม่มีการสอบวาดรูปแล้ว


 

TPAT 5 (50) : ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

 • จิตวิทยาครู
 • ความรู้ทั่วไป
 • อ่านจับใจความ
 • ตรรกศาสตร์ทางภาษา
 • คณิตศาสตร์
 • มิติสัมพันธ์
 

A-Level

 

Math 1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

 • คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์)
 • เนื้อหาเดิม ตามหลักสูตร
 • การฝึกทำโจทย์ ให้ใช้แนวทาง PAT1+คณิต1 สามัญ ปี 64, 65 เพราะ สสวท เป็นคนออกข้อสอบ

 

Math2 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

 • คณิตศาสตร์พื้นฐาน
 • เนื้อหาเดิม ตามหลักสูตร
 • การฝึกทำโจทย์ ให้ใช้แนวทาง PAT1+คณิต1 สามัญ ปี 64, 65 เพราะ สสวท เป็นคนออกข้อสอบ

 

Sci วิทยาศาสตร์ประยุกต์

 • เนื้อหาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 • เน้นความเข้าใจ
 • ข้อสอบบางข้อมีการบูรณาการระหว่างเนื้อหา

 

Phy วิชาฟิสิกส์

 • เน้นทำข้อสอบเก่าที่ออกโดย สสวท
 • บทที่ออกเยอะคือ กลศาสตร์, คลื่นกล และแสง, ไฟฟ้า แม่เหล็กและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

 

Chem วิชาเคมี

 • เนื้อหาเหมือนวิชาสามัญเดิม
 • เน้นทำข้อสอบเก่าที่ออกโดย สสวท


 


Bio วิชาชีววิทยา

 • เน้นทำข้อสอบเก่าที่ออกโดย สสวท
 • บทที่ออกเยอะคือ ระบบและการทำงานต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์


 

Eng ภาษาอังกฤษ

 • ทักษะการอ่าน (Reading Skill) มีจำนวนข้อสอบเยอะที่สุด
 • ฝึกอ่านเร็วและจับใจความสำคัญของบทความ


 
อัปเดตเมื่อ : 17 พ.ค. 2564 (00:00)