A-Level ใน TCAS66 สอบอะไรบ้าง? ขอสอบเป็นแบบไหน? มีตัวอย่างข้อสอบด้วย

จำนวนผู้เข้าชม 4,867
A-Level ใน TCAS66 สอบอะไรบ้าง? ขอสอบเป็นแบบไหน? มีตัวอย่างข้อสอบด้วย


A-Level 61 Math1 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

สาระจำนวนและพีชคณิต 15 – 17 ข้อ

1. เซต
2. ตรรกศาสตร์
3. จำนวนจริงและพหุนาม
4. ฟังก์ชัน
5. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
6. ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
7. จํานวนเชิงซ้อน
8. เมทริกซ์
9. ลําดับและอนุกรม
 

สาระการวัดและเรขาคณิต 3 – 5 ข้อ

10. เรขาคณิตวิเคราะห์
11. เวกเตอร์ในสามมิติ
 

สาระสถิติและความน่าจะเป็น 6 – 8 ข้อ

12. สถิติ
13. การแจกแจงความน่าจะเป็นเบื้องต้น
14. หลักการนับเบื้องต้น
15. ความน่าจะเป็น
 

สาระแคลคูลัส 2 – 4 ข้อ

16. แคลคูลัสเบื้องต้น
 

จำนวนข้อ

ปรนัย 5 ตัวเลือก / 75 คะแนน / 25 ข้อ
อัตนัย (ระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข) / 25 คะแนน / 5 ข้อ
รวม 30 ข้อ
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 
 
 

A-Level 62 Math2 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

จำนวนและพีชคณิต 14 – 16 ข้อ

1. เซต
2. ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
3. เลขยกกำลัง
4. ฟังก์ชัน
5. ลําดับและอนุกรม
6. ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน
 

สถิติและความน่าจะเป็น 14 – 16 ข้อ

7. สถิติ
8. หลักการนับเบื้องต้น
9. ความน่าจะเป็น
 

จำนวนข้อ

ปรนัย 5 ตัวเลือก / 75 คะแนน / 25 ข้อ
อัตนัย (ระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข) / 25 คะแนน / 5 ข้อ
รวม 30 ข้อ
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 
  

A-Level 63 Sci วิทยาศาสตร์ประยุกต์

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 7-9 ข้อ

1. ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
2. การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
3. การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์
4. ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์
5. การดำรงชีวิตของพืช
6. พันธุกรรมและวิวัฒนาการ
 

วิทยาศาสตร์กายภาพ 14-16 ข้อ

7. อะตอมและสมบัติของธาตุ
8. สารโคเวเลนต์
9. สารประกอบไอออนิก
10. สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
11. พอลิเมอร์
12. ปฏิกิริยาเคมี
13. สารกัมมันตรังสี
14. การเคลื่อนที่และแรง
15. แรงในธรรมชาติ
16. พลังงานทดแทน
17. คลื่นกล
18. เสียง
19. แสงสี
20. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 6-8 ข้อ

21. เอกภพและกาแล็กซี
22. ดาวฤกษ์
23. ระบบสุริยะ
24. เทคโนโลยีอวกาศ
25. โครงสร้างโลก
26. การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี
27. ธรณีพิบัติภัย
28. การเกิดลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ
29. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
30. ข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา
 

จำนวนข้อ

ปรนัย 5 ตัวเลือก / 83.2 คะแนน / 26 ข้อ
เลือกตอบเชิงซ้อน / 16.8 คะแนน / 4 ข้อ
รวม 30 ข้อ
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 
 
 


A-Level 64 Phy วิชาฟิสิกส์

 

กลศาสตร์ 8 – 10 ข้อ

1. ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์
2. การเคลื่อนที่แนวตรง
3. แรงและกฎการเคลื่อนที่
4. สมดุลกลของวัตถุ
5. งานและกฎการอนุรักษ์พลังงานกล
6. โมเมนตัมและการชน
7. การเคลื่อนที่แนวโค้ง
8. การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย
 

คลื่นกล และแสง 5 – 7 ข้อ

9. คลื่น
10. เสียง
11. แสง
 

ไฟฟ้า แม่เหล็กและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 6 – 8 ข้อ

12. ไฟฟ้าสถิต
13. ไฟฟ้ากระแส
14. แม่เหล็กและไฟฟ้า
15. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 

อุณหพลศาสตร์และสมบัติเชิงกลของสาร 3 – 5 ข้อ

16. ความร้อนและแก๊ส
17. ของแข็งและของไหล
 

ฟิสิกส์แผนใหม่ 3 – 5 ข้อ

18. ฟิสิกส์อะตอม
19. ฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค
 

จำนวนข้อ

ปรนัย 5 ตัวเลือก / 75 คะแนน / 25 ข้อ
อัตนัย (ระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข) / 25 คะแนน / 5 ข้อ
รวม 30 ข้อ
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 
 
 

A-Level 65 Chem วิชาเคมี

สมบัติของธาตุและสารประกอบ 15 -17 ข้อ

1. อะตอมและสมบัติของธาตุ
2. พันธะเคมี
3. แก๊ส
4. เคมีอินทรีย์
5. พอลิเมอร์
 

สมการเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 15 – 17 ข้อ

6. ปริมาณสัมพันธ์
7. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
8. สมดุลเคมี
9. กรด–เบส
10. เคมีไฟฟ้า
 

ทักษะในปฏิบัติการเคมีและการคำนวณปริมาณของสาร 2 – 4 ข้อ

11. ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี
12. โมล
13. สารละลาย
 

จำนวนข้อ

ปรนัย 5 ตัวเลือก / 75 คะแนน / 30 ข้อ
อัตนัย (ระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข) / 25 คะแนน / 5 ข้อ
รวม 35 ข้อ
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
A-Level 66 Bio วิชาชีววิทยา

ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม 5 – 7 ข้อ

1. ระบบนิเวศและไบโอม
2. ประชากร
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและอนุกรมวิธาน
 

หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 6 – 8 ข้อ

5. เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
6. โครงสร้างและการทำงานของเซลล์
 

ระบบและการทำงานต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ 12 – 14 ข้อ

7. ระบบย่อยอาหาร
8. ระบบหมุนเวียนเลือด
9. ระบบน้ำเหลืองและระบบภูมิคุ้มกัน
10. ระบบขับถ่าย
11. ระบบหายใจ
12. ระบบประสาทและการเคลื่อนที่
13. ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต
14. ระบบต่อมไร้ท่อ
15. พฤติกรรมของสัตว์
 

โครงสร้างและการทำงานของส่วนต่าง ๆ ในพืช 6 – 8 ข้อ

16. เนื้อเยื่อและโครงสร้างภายในของพืช
17. การแลกเปลี่ยนแก๊ส การคายน้ำของพืช และการลำเลียงของพืช
18. การสังเคราะห์ด้วยแสงและสารอินทรีย์ในพืช
19. การสืบพันธุ์ของพืชดอก
20. การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช
 

พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ 6 – 8 ข้อ

21. การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
22. สมบัติของสารพันธุกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างยีน การสังเคราะห์โปรตีน และลักษณะทางพันธุกรรม
23. การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
24. เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ
25. วิวัฒนาการและพันธุศาสตร์ประชากร
 

จำนวนข้อ

ปรนัย 5 ตัวเลือก / 84 คะแนน / 35 ข้อ
เลือกตอบเชิงซ้อน / 16 คะแนน / 5 ข้อ
รวม 40 ข้อ
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 
 A-Level 82 Eng ภาษาอังกฤษ

ทักษะการฟังและการพูด (Listening and Speaking Skills) 20 ข้อ

1) เติมบทสนทนาแบบสั้น (Short conversation) จำนวน 3 บทสนทนา
- จำนวนข้อคำถาม (4 ข้อ/บทสนทนา รวม 12 ข้อ)
- ระดับข้อสอบ (ง่าย 3 ข้อ / กลาง 6 ข้อ / ยาก 3 ข้อ)
2) เติมบทสนทนาแบบยาว (Long conversation) จำนวน 1 บทสนทนา
- จำนวนข้อคำถาม (8 ข้อ/บทสนทนา รวม 8 ข้อ)
- ระดับข้อสอบ (ง่าย 1 ข้อ / กลาง 6 ข้อ / ยาก 1 ข้อ)
 

ทักษะการอ่าน (Reading Skill) 40 ข้อ

1) โฆษณา (Advertisement) จำนวน 2 บทความ
- จำนวนข้อคำถาม 3 ข้อ/บทความ รวม 6 ข้อ
- ระดับข้อสอบ (ง่าย 2 ข้อ / กลาง 2 ข้อ / ยาก 2 ข้อ)
2) บทวิจารณ์สินค้าหรือบริการ (Product or service review) จำนวน 1 บทความ
- จำนวนข้อคำถาม 6 ข้อ/บทความ รวม 6 ข้อ
- ระดับข้อสอบ (ง่าย 1 ข้อ / กลาง 4 ข้อ / ยาก 1 ข้อ)
3) รายงานข่าว (News report) จำนวน 1 บทความ
- จำนวนข้อคำถาม 6 ข้อ/บทความ รวม 6 ข้อ
- ระดับข้อสอบ (ง่าย 1 ข้อ / กลาง 4 ข้อ / ยาก 1 ข้อ)
4) ภาพประกอบบทความ (Visual) เช่น กราฟ ตาราง แผนผัง หรือ แผนภูมิ จำนวน 2 เรื่อง
- จำนวนข้อคำถาม 3 ข้อ/เรื่อง รวม 6 ข้อ
- ระดับข้อสอบ (ง่าย 2 ข้อ / กลาง 2 ข้อ / ยาก 2 ข้อ)
5) บทความทั่วไป ที่ มีจำนวนคำประมา ณ 500– 600 คำ หรือ 1 หน้ากระดาษ A4 จำนวน 2 บทความ
- จำนวนข้อคำถาม 8 ข้อ/เรื่อง รวม 16 ข้อ
- ระดับข้อสอบ (ง่าย 3 ข้อ / กลาง 10 ข้อ / ยาก 3 ข้อ)
 

ทักษะการเขียน (Writing Skill) 20 ข้อ

1) เติมบทความให้สมบูรณ์ (Text completion) จำนวน 3 บทความ
- จำนวนข้อคำถาม 5 ข้อ/บทความ รวม 15 ข้อ
- ระดับข้อสอบ (ง่าย 2 ข้อ / กลาง 11 ข้อ / ยาก 2 ข้อ)
2) เรียงประโยคให้เป็นย่อหน้าที่สมบูรณ์ (Paragraph organization) จำนวน 5 ย่อหน้า
- จำนวนข้อคำถาม 5 ย่อหน้า รวม 5 ข้อ
- ระดับข้อสอบ (ง่าย 1 ข้อ / กลาง 3 ข้อ / ยาก 1 ข้อ)
 

ระดับความยากง่ายของข้อสอบทั้งฉบับ

  • ระดับง่าย 20% (16 ข้อ)
  • ระดับปานกลาง 60% (48 ข้อ)
  • ระดับยาก 20% (16 ข้อ)

ประเภทข้อสอบ ปรนัย (5 ตัวเลือก )

 

จำนวนข้อ

ทักษะการฟังและการพูด (Listening and Speaking Skills) / 25 คะแนน / 20 ข้อ
ทักษะการอ่าน (Reading Skill) / 50 คะแนน / 40 ข้อ
ทักษะการเขียน (Writing Skill) / 25 คะแนน / 20 ข้อ
รวม 80 ข้อ
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
อัปเดตเมื่อ : 17 พ.ค. 2564 (00:00)