สรุปการเปลี่ยนแปลง TCAS66

จำนวนผู้เข้าชม 23,070
สรุปการเปลี่ยนแปลง TCAS66
Dek66 เป็นน้องๆ อีกหนึ่งรุ่นที่ต้องเจอกับความเปลี่ยนแปลงเรื่องระบบรับเข้ามหาวิทยาลัย โดยในระบบ TCAS66 นั้น จะมีการลดความซ้ำซ้อนของข้อสอบ ปรับเปลี่ยนระบบการสอบไปใช้ TGAT TPAT และ A-Level แทน
 

สรุปการเปลี่ยนแปลง TCAS66

 • ลดความซ้ำซ้อนของรายวิชาสอบ
 • เน้นการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งาน โดยเนื้อหาจะออกไม่เกินหลักสูตร
 • เปลี่ยนจากการสอบ GAT/PAT/วิชาสามัญ เป็น TGAT/TPAT/A-Level แทน
 • มีให้เลือกสอบผ่านคอมพิวเตอร์ หรือกระดาษ อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • คะแนนเต็ม 100 คะแนน เท่ากันทุกวิชา
 
tcas66
 

ปฏิทินกำหนดการ TCAS66 4รอบ

รอบที่ 1 การรับแบบ Portfolio
รับสมัคร : มหาวิทยาลัยกำหนด
ประกาศผลในระบบ : 7 ก.พ. 66
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 7-8 ก.พ. 66
สละสิทธิ์ในระบบ : 9 ก.พ. 66 หรือ 6 พ.ค. 66
 
รอบที่ 2 การรับแบบ Quota
รับสมัคร : มหาวิทยาลัยกำหนด
ประกาศผลในระบบ : 4 พ.ค. 66
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 4-5 พ.ค. 66
สละสิทธิ์ในระบบ : 6 พ.ย. 66
 
รอบที่ 3 การรับแบบ Admission
รับสมัคร : 1-10 พ.ค. 66
ประกาศผลในระบบ : ครั้งที่1 17 พ.ค. 66 , ครั้งที่2 23 พ.ค. 66
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 17-18 พ.ค. 66
สละสิทธิ์ในระบบ : ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์ ถ้าไม่ต้องการไม่ต้องยืนยันสิทธิ์
 
รอบที่ 4 การรับแบบ Direct Admission
รับสมัคร : มหาวิทยาลัยกำหนด (24 พ.ค. – 5 มิ.ย. 66)
ประกาศผลในระบบ : ครั้งที่1 8 มิ.ย. 66 , ครั้งที่2 18 มิ.ย. 66
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : ครั้งที่1 8-9 มิ.ย. 66 , ครั้งที่2 18-19 มิ.ย. 66
สละสิทธิ์ในระบบ : ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์ ถ้าไม่ต้องการไม่ต้องยืนยันสิทธิ์
 
 
 

การยืนยันสิทธิ์ / สละสิทธิ์

 • ยืนยันสิทธิ์รอบ 1 Portfolio สละสิทธิ์ได้ 2 ช่วง
สละสิทธิ์เพื่อไปคัดเลือกรอบ 2 วันที่ 9 ก.พ. 66
สละสิทธิ์เพื่อไปคัดเลือกรอบ 3 วันที่ 6 พ.ค. 66
 • ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 2 โควตา สละสิทธิ์ได้ 1 ช่วง
สละสิทธิ์เพื่อไปคัดเลือกรอบ 3 วันที่ 6 พ.ค. 66
 • ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 3 Admission หรือรอบ 4 Direct Admission สละสิทธิ์ไม่ได้
 

TCAS66 (dek66) ต้องสอบอะไรบ้าง?

ข้อสอบ TGAT (Thai General Aptitude Test)

ข้อสอบจะแบ่งเป็น 3 Part ดังนี้
Part 1 : TGAT1 - ENGLISH COMMUNICATION ทักษะภาษาอังกฤษ (100 คะแนน)
 • Reading Comprehension 30 ข้อ
 • Writing Comprehension 30 ข้อ
Part 2 : TGAT2 - CRITICAL AND LOGICAL THINKING การใช้เหตุผลเชิงปริมาณและการคิดอย่างมีตรรกะ (100 คะแนน)
 • Verbal 20 ข้อ
 • Numerical 20 ข้อ
 • Spatial 20 ข้อ
 • Reasoning 20 ข้อ
Part 3 : TGAT3 - FUTURE WORKFORCE COMPETENCIES สมรรถนะในการทำงานในอนาคต (100 คะแนน)
 • Value Creation & Innovation : การสร้างคุณค่าและวัฒนธรรม 15 ข้อ
 • Complex Problem Solving : การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน 15 ข้อ
 • Emotional Governance : การบริหารจัดการอารมณ์ 15 ข้อ
 • Civic Engagement : การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม 15 ข้อ
 

ข้อสอบ TPAT (Thai Professional Aptitude Test)

เป็นการสอบความถนัดวิชาชีพ คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
TPAT1 กสพท.  (รูปแบบการสอบจะมีเพียงแบบกระดาษเท่านั้น)
TPAT2 ศิลปกรรมศาสตร์
TPAT3 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
TPAT4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ (ไม่มีการสอบวาดรูปแล้ว)
TPAT5 ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์
 


A-Level 

A-Level คือ การวัดความรู้เชิงวิชาการ เป็นชื่อเรียกใหม่สำหรับ TCAS66 ซึ่งชื่อเดิมก็คือ วิชาสามัญ นั่นเอง หรือถ้าจะสรุปให้เห็นภาพง่ายๆคือ A-Level = วิชาสามัญ + PAT7 โดยมีรูปแบบการสอบ คือ ข้อสอบแบบกระดาษเท่านั้น มีวิชาสอบ ดังต่อไปนี้
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน)
 • วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (เป็นการปรับเปลี่ยนจากวิทยาศาสตร์ทั่วไป)
 • ฟิสิกส์
 • เคมี
 • ชีววิทยา
 • ภาษาไทย
 • สังคมศึกษา
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาต่างประเทศอื่นๆ มีการเพิ่มภาษาต่างประเทศมากขึ้นจาก PAT7 ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น เกาหลี จีน บาลีกำหนดการ TGAT/TPAT 66

ก.ย. 65 : รับสมัครสอบ TPAT1 กสพท
1 – 10 พ.ย. 65 : รับสมัคร TGAT/TPAT
11 – 20 พ.ย. 65 : รับสมัครสอบเพิ่มเติม กรณีมีที่นั่งสอบว่าง (สอบด้วยคอมพิวเตอร์)
24 พ.ย.  – 12 ธ.ค. 65 : พิมพ์บัตรที่นั่งสอบ
10 – 12, 17 ธ.ค. 65 : สอบ TGAT/TPAT
15 ธ.ค. 65 : ประกาศผล (สอบด้วยคอมพิวเตอร์)
16 – 23 ธ.ค. 65 : ขอทบทวนผลคะแนนสอบ (สอบด้วยคอมพิวเตอร์)
7 ม.ค. 66 : ประกาศผล (สอบด้วยกระดาษ)
8 – 15 ม.ค. 66 : ขอทบทวนผลคะแนนสอบ (สอบด้วยกระดาษ)
 

ตารางสอบ TGAT/TPAT

วัน เวลา รหัสวิชา วิชา
วันเสาร์
10 ธันวาคม 2565
9.00 – 12.00 น. 90 TGAT ความถนัดทั่วไป
13.00 – 16.00 น. 30 TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
วันอาทิตย์
11 ธันวาคม 2565
09.00 – 12.00 น. 50 TPAT 5 ความถนัดครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
13.00 – 16.00 น. 20 TPAT 2 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
วันจันทร์
12 ธันวาคม 2565
09.00 – 12.00 น. 40 TPAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
วันเสาร์
17 ธันวาคม 2565
08.30 – 12.30 น. 10 TPAT 1 กสพท
 
 
 
 
 
 
 

กำหนดการ A-Level

1 – 10 ก.พ. 66 : รับสมัครสอบ
24 ก.พ. – 20 มี.ค. 66 : พิมพ์บัตรที่นั่งสอบ
18 – 20 มี.ค. 66 : สอบ A-Level
17 เม.ย. 66 : ประกาศผลสอบ
18 – 25 เม.ย. 66 : ยื่นคำร้องขอทบทวนผลสอบออนไลน์


 

ตารางสอบ A-Level

วัน เวลา รหัสวิชา วิชาสอบ
 
วันเสาร์
18 มีนาคม 2566
08.30 – 10.00 น. 66 ชีววิทยา
11.00 – 12.30 น. 64 ฟิสิกส์
13.30 – 15.00 น. 81 ภาษาไทย
15.30 – 17.00 น. 70 สังคมศึกษา
วันอาทิตย์
19 มีนาคม 2566
08.30 – 10.00 น. 61 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)
11.00 – 12.30 น. 82 ภาษาอังกฤษ
13.30 – 15.00 น. 65 เคมี
 
 
 
 
วันจันทร์
20 มีนาคม 2566
08.30 – 10.00 น. 62 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน)
11.00 – 12.30 น. 63 วิทยาศาสตร์ประยุกต์
13.30 – 15.00 น. 83
84
85
86
87
88
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาเกาหลี
ภาษาจีน
ภาษาบาลี
 

 

TCAS66 แต่ละรอบใช้คะแนนอะไรบ้าง

Portfolio : ดูผลงานไม่สอบวัดความรู้ แต่ใช้คะแนนความถนัด GPAX, TGAT, TPAT
Quota : เน้นคนในพื้นที่ คุณสมบัติเฉพาะ ใช้คะแนนสอบส่วนกลาง GPAX, TGAT, TPAT, A-Level
Admission : เน้นคะแนนสอบส่วนกลาง GPAX, TGAT, TPAT, A-Level
Direct Admission : รอบเก็บตก GPAX, TGAT, TPAT, A-Level
 

ค่าใช้จ่ายใน TCAS66

TGAT/TPAT : วิชาละ 140 บาท (ทั้งสอบคอมฯ/กระดาษ)
A-Level : วิชาละ 100 บาท
รอบ Admission :
1 อันดับ 150 บาท
2 อันดับ 200 บาท
3 อันดับ 250 บาท
4 อันดับ 300 บาท
5 อันดับ 400 บาท
6 อันดับ 500 บาท
7 อันดับ 600 บาท
8 อันดับ 700 บาท
9 อันดับ 800 บาท
10 อันดับ 900 บาท


ค่าใช้จ่ายใน TCAS66


เข้าไปกดไลท์ กดแชร์ กดติดตามข่าวสารดีๆ จาก School Hug ได้ที่
Facebook : www.facebook.com/SchoolHug2021
Twitter : twitter.com/school_hug
IG : www.instagram.com/schoolhug/
 
อัปเดตเมื่อ : 17 พ.ค. 2564 (00:00)