TCAS รอบที่ 2 โควตา (Quota) ที่ยังเปิดรับสมัคร

จำนวนผู้เข้าชม 38,969
TCAS รอบที่ 2 โควตา (Quota) ที่ยังเปิดรับสมัคร

TCAS รอบที่ 2 โควตา (Quota) คืออะไร?

TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (Quota) เป็นรอบที่เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามที่คณะสาขา มหาวิทยาลัยกำหนด โดยในแต่ละโครงการอาจมีการกำหนดเงื่อนไขที่แตกต่างกันไป เช่น โครงการเรียนดี ก็กำหนด GPAX ขั้นต่ำ หรือบางโครงการอาจกำหนดพื้นที่ภูมลำเนาของผู้สมัครก็ได้
 
 

TCAS รอบที่ 2 โควตา (Quota) สมัครที่ไหน?

สมัครผ่านเว็บไซต์รับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัย


 

TCAS รอบที่ 2 โควตา (Quota) ใช้คะแนนอะไรบ้าง?

ในแต่ละโครงการมีคะแนนที่ใช้แตกต่างกันไป โดยคะแนนที่ใช้หลักๆ ประกอบด้วย
  • GPAX
  • GAT/PAT
  • วิชาสามัญ
  • คะแนนสอบวิชาเฉพาะ
  • คะแนนสอบภาษาอังกฤษ
 

TCAS รอบที่ 2 โควตา (Quota) ยื่นได้กี่ที่?

ยื่นได้มากกว่า 1 ที่ ติดได้มากกว่า 1 ที่ แต่เลือก ยืนยันสิทธิ์เพียง 1 ที่เท่านั้น
 

 

กำหนดการสมัคร TCAS รอบโควตา

  • ประกาศผลในระบบ : 4 พ.ค. 2565
  • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 4 – 5 พ.ค. 2565
  • สละสิทธิ์ในระบบ : 6 พ.ค. 2565
 
 

TCAS รอบที่ 2 โควตา (Quota) ที่ยังเปิดรับสมัคร

(อัปเดตเมื่อ 29/03/2565)
 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันรับสมัคร : 12 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565
วันประกาศผล : 27 เมษายน 2565
วันสัมภาษณ์ : 29 เมษายน 2565
วันประกาศรายชื่อ : 4 พฤษภาคม 2565
คลิกที่นี่ : https://www.tuadmissions.in.th/
 
 

มหาวิทยาลัยมหิดล

วันรับสมัคร : 1 มีนาคม (เวลา 9.30 น.) – 20 เมษายน 2565 (ภายในเวลา 12.00 น.)
วันประกาศผล : 24 เมษายน 2565
วันสัมภาษณ์ : 26 เมษายน 2565
วันประกาศรายชื่อ : 28 เมษายน 2565
คลิกที่นี่ : https://tcas.mahidol.ac.th/
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อการกระจายโอกาสทางการศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1 และกรุงเทพฯ) : 21 มีนาคม 2565 – 18 เมษายน 2565
โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 และกรุงเทพฯ) : 21 มีนาคม 2565 – 18 เมษายน 2565
โครงการ KMUTT International Admission (โดยใช้คะเเนน GAT/PAT) :
21 มีนาคม 2565 – 18 เมษายน 2565
คลิกที่นี่ : https://admission.kmutt.ac.th
 
 

มหาวิทยาลัยบูรพา

วันรับสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ – 18 เมษายน 2565
วันประกาศผล : 29 เมษายน 2565
วันสัมภาษณ์ : 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565
วันประกาศรายชื่อ : 4 พฤษภาคม 2565
คลิกที่นี่ : http://regservice.buu.ac.th/
 
 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

วันรับสมัคร : 18 ม.ค. – 20 เม.ษ. 65
วันประกาศผล : 27 เม.ษ. 65
วันสัมภาษณ์ : 29 – 30 เม.ษ. 65
วันประกาศรายชื่อ : 3 พ.ค. 65
คลิกที่นี่ : https://admission.ksu.ac.th/
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันรับสมัคร : 1 มีนาคม – 11 เมษายน 2565
วันประกาศผล : –
วันสัมภาษณ์ : –
วันประกาศรายชื่อ : 29 เมษายน 2565
คลิกที่นี่ : http://sutgateway.sut.ac.th
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันรับสมัคร : 12 กุมภาพันธ์ – 3 เมษายน 2565
วันประกาศผล : 15 เมษายน 2565
วันสัมภาษณ์ : 23 เมษายน 2565
วันประกาศรายชื่อ : 26 เมษายน 2565
คลิกที่นี่ : https://www.oreg.rmutt.ac.th
 
 

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันรับสมัคร : 14 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565
วันประกาศผล : –
วันสัมภาษณ์ : 27 เมษายน 2565
วันประกาศรายชื่อ : 4 พฤษภาคม 2565
คลิกที่นี่ : https://new.reg.kmitl.ac.th
 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันรับสมัคร : 1 – 31 มีนาคม 2565
วันประกาศผล : –
วันสัมภาษณ์ : 9 เมษายน 2565
วันประกาศรายชื่อ : 20 เมษายน 2565
คลิกที่นี่ : https://admissions.mju.ac.th
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันรับสมัคร : 22 กุมภาพันธ์ – 18 เมษายน 2565
วันประกาศผล : 21 เมษายน 2565
วันสัมภาษณ์ : 24 เมษายน 2565
วันประกาศรายชื่อ : 30 เมษายน 2565
คลิกที่นี่ : https://admission.pnru.ac.th
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันรับสมัคร : 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565
วันประกาศผล : 8 เมษายน 2565
วันสัมภาษณ์ : 20 เมษายน 2565
วันประกาศรายชื่อ : 4 พฤษภาคม 2565
คลิกที่นี่ : https://admission.ssru.ac.th 
 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วันรับสมัคร : 14 กุมภาพันธ์ – 17 เมษายน 2565
วันประกาศผล : 20 เมษายน 2565
วันสัมภาษณ์ : 23 เมษายน 2565
วันประกาศรายชื่อ : 4 พฤษภาคม 2565
คลิกที่นี่ : https://tcas.dusit.ac.th/
 
 
 

เข้าไปกดไลท์ กดแชร์ กดติดตามข่าวสารดีๆ จาก School Hug ได้ที่
Facebook : www.facebook.com/SchoolHug2021
Twitter : twitter.com/school_hug
IG : www.instagram.com/schoolhug/


 
อัปเดตเมื่อ : 17 พ.ค. 2564 (00:00)