รวมมหาวิทยาลัยไม่ต้องใช้ GAT/PAT TCAS65 รอบที่ 3 Admission

จำนวนผู้เข้าชม 20,668
รวมมหาวิทยาลัยไม่ต้องใช้ GAT/PAT TCAS65 รอบที่ 3 Admission
แม้คณะสาขาที่ยกมาเป็นตัวอย่างการรับสมัครในรอบที่ 3 เหล่านี้จะไม่ใช้คะแนน GAT/PAT แต่ส่วนใหญ่ยังต้องใช้คะแนนวิชาสามัญอยู่นะครับ ฉะนั้นตั้งใจสอบกันด้วย อย่าเพิ่งเทการสอบนะ ด้านล่างสุดของบทความมีลิงก์ไปดูระเบียบการของทุกมหาวิทยาลัยด้วย เข้าไปดูกันให้ละเอียดด้วยนะครับ

 
มหาวิทยาลัย สาขา จำนวนรับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 23
สาขาวิชาปรัชญา 15
สาขาวิชาภาษาไทย 10
สาขาวิชาการท่องเที่ยว 30
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า 10
สาขาวิชาจิตวิทยา (แขนงจิตวิทยาคลินิก) 8
สาขาวิชาจิตวิทยา (แขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) 8
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ภาคพิเศษ 30
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ 1
สาขาวิชาประติมากรรม 1
สาขาวิชาศิลปะไทย 5
สาขาวิชาการออกแบบ 4
สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ 5
สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ 1
สาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์ 1
สาขาวิชาศิลปะการแสดง 2
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 30
สาขาวิชาอาเซียนศึกษา 18
สาขาวิชาเคมี,เคมีอุตสาหกรรม,ชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม 65
สาขาวิชาชีววิทยา,จุลชีววิทยา,สัตววิทยา 46
สาขาวิชาฟิสิกส์,วัสดุศาสตร์ 36
สาขาวิชาธรณีวิทยา 15
สาขาวิชาอัญมณีวิทยา 11
สาขาวิชาคณิตศาสตร์,สถิติ 39
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 29
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล 15
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 10
สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 40
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 15
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 85
สาขาวิชากิจกรรมบำบัด 30
สาขาวิชารังสีเทคนิค 15
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 21
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (นานาชาติ) 5
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 4
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 4
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 4
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารทะเลและนวัตกรรม 4
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 10
สาขาวิชาบัญชีและบริหารธุรกิจ 50
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 15
สาขาวิชาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ 50
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ โครงการควบสองปริญญา 30
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 30
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน โครงการควบสองปริญญา 20
สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล 15
สาขาวิชานิติศาสตร์ 25
สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ 20
สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ 45
มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาพยาบาลศาสตร์ 10
ภาษาอังกฤษ 12
ภาษาไทย 6
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 4
รัฐประศาสนศาสตร์ 4
สังคมศาสตร์ วิชาเอกพัฒนาสังคม 6
สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา 5
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต (โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่) 5
อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (โครงการพิเศษ) 10
วิชาเอก : อนามัยสิ่งแวดล้อม 10
วิชาเอก :  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 10
เทคโนโลยีการผลิต 10
บัญชีบัญฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 5
นิติศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 120
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ รับรวม 10 คน
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง) รับรวม 10 คน
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการการเงินและการคลัง รับรวม 10 คน
เศรษฐศาสตรบัณฑิต 24
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) 10
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ 10
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 5
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร 5
บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงินธุรกิจ 5
บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ 10
บัญชีบัญฑิต 10
ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ 5
รัฐประศาสนศาสตร์ 10
วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิชาเอกวิทยาการข้อมูล 10
วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ 10
วิทศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 5
วิทศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 5
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นวัตกรรม และความยั่งยืน 5
สาขาวิชานิติศาสตร์ 20
ธรรมศาสตร์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 20
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน 20
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอื่นๆ 15
หลักสูตร บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) 15
หลักสูตร บธ.บ.การจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) 15
หลักสูตร วท.บ.จิตวิทยา (รูปแบบ วิชาสามัญ 5 วิชา) 35
หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 35
หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ (เลือกสอบคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์) 30
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) 10
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ) 10
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 30
หลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 15
หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  5
สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม 60
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 70
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 60
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 60
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 65
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 45
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 30
มหาวิทยาลัยบูรพา สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ภาคปกติ 20
สาขาวิชาการสาธารณสุขชุมชน ภาคปกติ 10
สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ภาคปกติ 20
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ภาคปกต 15
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ 40
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 42
 

รวมระเบียบการทุกมหาวิทยาลัย >> ​https://www.mytcas.com/universities


 

เข้าไปกดไลท์ กดแชร์ กดติดตามข่าวสารดีๆ จาก School Hug ได้ที่
Facebook : www.facebook.com/SchoolHug2021
Twitter : twitter.com/school_hug
IG : www.instagram.com/schoolhug/

 

อัปเดตเมื่อ : 17 พ.ค. 2564 (00:00)