ตารางสอบวิชาสามัญ ​รูปแบบและจำนวนข้อสอบ วิชาสามัญ 65 #TCAS65

จำนวนผู้เข้าชม 3,072
ตารางสอบวิชาสามัญ ​รูปแบบและจำนวนข้อสอบ วิชาสามัญ 65 #TCAS65

ตารางสอบวิชาสามัญ

วัน เวลา รหัส วิชา
 
วันเสาร์
19 มีนาคม
2565
08.30 – 10.00 น. 69 ชีววิทยา
11.00 – 12.30 น. 49 ฟิสิกส์
99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
13.30 – 15.00 น. 09 ภาษาไทย
15.30 – 17.00 น. 19 สังคมศึกษา
 
วันอาทิตย์
20 มีนาคม 2565
08.30 – 10.00 น. 39 คณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)
89 คณิตศาสตร์ 2
11.00 – 12.30 น. 29 ภาษาอังกฤษ
13.30 – 15.00 น. 59 เคมี

รูปแบบและจำนวนข้อสอบ วิชาสามัญ 65 #TCAS65 รูปแบบและจำนวนข้อสอบ วิชาสามัญ 65 พร้อมเรื่องที่ออกสอบของแต่ละวิชา
 วิชาสามัญ 09 ภาษาไทย

ปรนัย ( 5 ตัวเลือก )
50 ข้อ
เนื้อหา
1) การอ่านเพื่อเข้าใจเนื้อหา
2) การจับใจความ / การสรุปสาระสำคัญของข้อความ
3) การตีความ
4) การวิเคราะห์จุดประสงค์ / เจตนาของผู้เขียน
5) การวิเคราะห์ข้อคิด / แนวคิดที่ได้จากการอ่าน
6) การอนุมานจากเนื้อหาของข้อความ ที่อ่าน
7) ท่าที / น้ำเสียง / อารมณ์ความรู้สึก /ความคิดเห็นของผู้เขียน
 
การเขียน
1) การเรียงลำดับข้อความ
2) การเรียงความ
3) การพรรณนา / บรรยาย / อธิบาย
4) การใช้เหตุผล
5) การแสดงทรรศนะ
6) การโต้แย้ง
7) การโน้มน้าว
 
การพูด การฟัง
1) การวิเคราะห์จุดประสงค์ในการพูด
2) การใช้ข้อความถาม และตอบที่สัมพันธ์กัน
3) การตีความ / อนุมาน / วิเคราะห์สาร / บุคลิกของผู้พูดหรือผู้ฟัง
 
หลักการใช้ภาษา
1) การสะกดคำ
2) การใช้คำตรงความหมาย
3) ประโยคกำกวม / ประโยคบกพร่อง
4) ประโยคสมบูรณ์
5) ระดับภาษา
6) การใช้สำนานถูกต้องตามความหมาย
7) ชนิดของประโยคตามเจตนา
8) คำที่มีความหมายตรง / อุปมา
9) คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
10) ราชาศัพท์
 
 

วิชาสามัญ 19 สังคมศึกษา

ปรนัย ( 5 ตัวเลือก )
50 ข้อ
1) ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
1.1) ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา ศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้องยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
1.2) การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา หรือ ศาสนาที่ตนนับถือ
 
2) หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
2.1) หน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี 
มีค่านิยมที่ดีงาม การธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและ สังคมโลกอย่างสันติสุข
2.2) การเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน การยึดมั่น ศรัทธา และธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 
3) เศรษฐศาสตร์
3.1) บริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต และการบริโภคใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ พอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
3.2) สถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ
ความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
 
4) ประวัติศาสตร์
4.1) เวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ หลักฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร์ วิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ
4.2) พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ในทวีป เอเซีย ยุโรป แอฟริกา และอเมริกา
4.3) ชาติไทย การเมืองเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ และความเป็นไทย
 
5) ภูมิศาสตร์
5.1) โลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหาวิเคราะห์สรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
5.2) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการดาเนินชีวิตมีจิตสานึกและมีส่วนร่วม ในการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
 

วิชาสามัญ 29 ภาษาอังกฤษ

ปรนัย ( 5 ตัวเลือก )
80 ข้อ
Listening & Speaking Skills
Situation dialogues
 
Reading Skills
1) Graph/chart/diagram/table
2) Different Types of Texts
 
Writing Skills
1) Paragraph Completion
2) Paragraph Organization
 
 

วิชาสามัญ 39 คณิตศาสตร์ 1

ปรนัย (5 ตัวเลือก) 25 ข้อ
อัตนัย (ระบายคำตอบที่เป็นตัวเลข) 5 ข้อ
จำนวนเเละพีชคณิต 15 – 17 ข้อ
1) เซต
2) ตรรกศาสตร์
3) จำนวนจริงและพหุนาม
4) ฟังก์ชัน
5) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
6) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
7) จํานวนเชิงซ้อน
8) เมทริกซ์
9) ลําดับและอนุกรม
 
การวัดและเรขาคณิต 3 – 5 ข้อ
10) เรขาคณิตวิเคราะห์
11) เวกเตอร์ในสามมิติ
 
สถิติและความน่าจะเป็น 6 – 8 ข้อ
12) สถิติ
13) การแจกแจงความน่าจะเป็นเบื้องต้น
14) หลักการนับเบื้องต้น
15) ความน่าจะเป็น
 
แคลคูลัส 2 – 4 ข้อ
16) แคลคูลัส
 
หมายเหตุ
1) ข้อสอบบางข้อมีการบูรณาการระหว่างเนื้อหา
2) ขอบเขตเนื้อหาของข้อสอบ  สามารถศึกษาได้จากเอกสารตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 
 

วิชาสามัญ 49 ฟิสิกส์

ปรนัย (5 ตัวเลือก) 25 ข้อ
อัตนัย (ระบายคำตอบที่เป็นตัวเลข) 5 ข้อ
 
กลศาสตร์ 8-10 ข้อ
1) ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์
2) การเคลื่อนที่แนวตรง
3) แรงและกฎการเคลื่อนที่
4) สมดุลกลของวัตถุ
5) งานและกฎการอนุรักษ์พลังงานกล
6) โมเมนตัมและการชน
7) การเคลื่อนที่แนวโค้ง
8) การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย
 
คลื่นกลและแสง 6-8 ข้อ
9) คลื่น
10) เสียง
11) แสง
 
ไฟฟ้า แม่เหล็ก และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 6-8 ข้อ
12) ไฟฟ้าสถิต
13) ไฟฟ้ากระแส
14)  แม่เหล็กและไฟฟ้า
15)  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 
อุณหพลศาสตร์และสมบัติเชิงกลของสาร 3-5 ข้อ
16) ความร้อนและแก๊ส
17)  ของแข็งและของไหล
 
ฟิสิกส์แผนใหม่ 2-4 ข้อ
18) ฟิสิกส์อะตอม
19) ฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค
 
หมายเหตุ
1) ข้อสอบบางข้อมีการบูรณาการระหว่างเนื้อหา
2) ขอบเขตเนื้อหาของข้อสอบ สามารถศึกษาได้จากเอกสารตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 
 

วิชาสามัญ 59 เคมี

ปรนัย (5 ตัวเลือก) 40 ข้อ
อัตนัย (ระบายคำตอบที่เป็นตัวเลข) 5 ข้อ
สมบัติของธาตุและสารประกอบ 18 – 20 ข้อ
1) อะตอมและสมบัติของธาตุ
2) พันธะเคมี
3) แก๊ส
4) เคมีอินทรีย์
5) พอลิเมอร์
 
สมการเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 20 – 22 ข้อ
6) ปริมาณสัมพันธ์
7) อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
8) สมดุลเคมี
9) กรด–เบส
10) ไฟฟ้าเคมี
 
ทักษะในปฏิบัติการเคมีและการคำนวณปริมาณของสาร 4 – 6 ข้อ
11) ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี
12) โมล
13) สารละลาย
 
หมายเหตุ
1)  ข้อสอบบางข้อมีการบูรณาการระหว่างเนื้อหา
2)  ขอบเขตเนื้อหาของข้อสอบ สามารถศึกษาได้จากเอกสารตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 
 

วิชาสามัญ 69 ชีววิทยา

รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 50 ข้อ
ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 4-6 ข้อ
1) การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
2) การหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ
3) ความหลากหลายของไบโอมในเขตภูมิศาสตร์ต่าง ๆ ของโลก
4) การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
5) ประชากร
6) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 6-8 ข้อ
7) โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
8) การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
9) การหายใจระดับเซลล์
10) การแบ่งเซลล์
 
ระบบและการทำงานต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ 15-17 ข้อ
11) ระบบภูมิคุ้มกัน
12) ระบบย่อยอาหาร
13) ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบน้ำเหลือง
14) ระบบขับถ่าย
15) ระบบหายใจ
16) ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก
17) ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต
18) ระบบต่อมไร้ท่อ
19) การเคลื่อนที่
20) พฤติกรรมของสัตว์
 
โครงสร้างและการทำงานของส่วนต่าง ๆ ในพืช 7-9 ข้อ
21) เนื้อเยื่อและโครงสร้างภายในของพืช
22) การแลกเปลี่ยนแก๊ส การคายน้ำของพืชและการลำเลียงของพืช
23) การสังเคราะห์ด้วยแสงและสารอินทรีย์ในพืช
24) การสืบพันธุ์ของพืชดอก
25) การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช
 
พันธุกรรมและเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ 5-7 ข้อ
26) การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
27) สมบัติและหน้าที่สารพันธุกรรม
28) ความสัมพันธ์ระหว่างยีน การสังเคราะห์โปรตีนและลักษณะทางพันธุกรรม
29) การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
30) เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ
 
วิวัฒนาการและความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต 5-7 ข้อ
31) การศึกษาและแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
32) พันธุศาสตร์ประชากร
33) ความหลากหลายทางชีวภาพ
34) อนุกรมวิธาน
 
หมายเหตุ
1) ข้อสอบบางข้อมีการบูรณาการระหว่างเนื้อหา
2) ขอบเขตเนื้อหาของข้อสอบ สามารถศึกษาได้จากเอกสารตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 
 

วิชาสามัญ 89 คณิตศาสตร์ 2

ปรนัย (5 ตัวเลือก) 25 ข้อ
อัตนัย (ระบายคำตอบที่เป็นตัวเลข) 5 ข้อ
 
จำนวนเเละพีชคณิต 14-16 ข้อ
1) เซต
2) ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
3) เลขยกกำลัง
4) ฟังก์ชัน
5) ลําดับและอนุกรม
6) ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน
 
สถิติและความน่าจะเป็น 14–16 ข้อ
7) สถิติ
8) หลักการนับเบื้องต้น
9) ความน่าจะเป็น
 
หมายเหตุ
1) ข้อสอบบางข้อมีการบูรณาการระหว่างเนื้อหา
2) ขอบเขตเนื้อหาของข้อสอบ สามารถศึกษาได้จากเอกสารตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จากเว็บไซต์สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 
 

วิชาสามัญ 99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 8-10 ข้อ
1) ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
2) การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
3) การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์
4) ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์
5) การดำรงชีวิตของพืช
6) พันธุกรรมและวิวัฒนาการ
 
วิทยาศาสตร์กายภาพ 15-17 ข้อ
7) อะตอมและสมบัติของธาตุ
8) สารโคเวเลนต์
9) สารประกอบไอออนิก
10) สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
11) พอลิเมอร์
12) ปฏิกิริยาเคมี
13) สารกัมมันตรังสี
14) การเคลื่อนที่และแรง
15) แรงในธรรมชาติ
16) พลังงานทดแทน
17) คลื่นกล
18) เสียง
19) แสงสี
20) คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 
วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 6-8 ข้อ
21) เอกภพและกาแล็กซี
22) ดาวฤกษ์
23) ระบบสุริยะ
24) เทคโนโลยีอวกาศ
25) โครงสร้างโลก
26) การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี
27) ธรณีพิบัติภัย
28) การเกิดลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ
29) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
30) ข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา
 
หมายเหตุ
1) ข้อสอบบางข้อมีการบูรณาการระหว่างเนื้อหา
2) ขอบเขตเนื้อหาของข้อสอบ สามารถศึกษาได้จากเอกสารตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 

ตัวอย่างข้อสอบ และกระดาษคำตอบ >> ​https://blueprint.mytcas.com/


เข้าไปกดไลท์ กดแชร์ กดติดตามข่าวสารดีๆ จาก School Hug ได้ที่
Facebook : www.facebook.com/SchoolHug2021
Twitter : twitter.com/school_hug
IG : www.instagram.com/schoolhug/

อัปเดตเมื่อ : 17 พ.ค. 2564 (00:00)