รวมคำศัพท์ ไว้ทำ Portfolio

จำนวนผู้เข้าชม 18,723
รวมคำศัพท์ ไว้ทำ Portfolio1.หน้าปก Front cover

                หน้าปกถือเป็นหน้าตาของทั้ง Portfolio น้อง ๆ ควรออกแบบให้โดดเด่น สะดุดตา ใส่รูปตัวเองที่บ่งบอกถึงตัวเองมากที่สุด เขียนเนื้อหารายละเอียดเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น โรงเรียน และต้องออกแบบหน้าตาของหน้าปกออกมาให้เป็นตัวเองที่สุด ซึ่งคำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับ Portfolio ภาษาอังกฤษ มีดังนี้
Portfolio = แฟ้มสะสมผลงาน
ชื่อ-นามสกุล = Name-Surname
ชื่อเล่น = Nickname
High School = โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
 

2.คำนำ Preface

                เขียนถึงวัตถุประสงค์หรือความตั้งใจในการทำ Portfolio และความตั้งใจในการเข้าคณะนั้น ๆ ในมหาวิทยาลัยและเนื้อหาต่าง ๆ ที่อยู่ในเล่มนี้ อาจเขียนขอบคุณบุคคลที่ช่วยหรือให้การสนับสนุน ซึ่งคำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับ Portfolio ภาษาอังกฤษ มีดังนี้
Success = ประสบความสำเร็จ
Perspirations = แรงบันดาลใจ
Knowledge = ความรู้
Inspiration = แรงบันดาลใจ
Contributions = ผลงาน
Graduation = สำเร็จการศึกษา
 

3.สารบัญ Content

                เรียบเรียงหัวข้อของเนื้อหาในแต่ละหน้าตามลำดับ เพื่อให้ทราบถึงภาพรวมของเนื้อหาต่าง ๆ ภายใน Portfolio ได้ ซึ่งคำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับ Portfolio ภาษาอังกฤษ มีดังนี้
ประวัติส่วนตัว = Profile
กิจกรรม = Activities
การศึกษา = Education
เกียรติบัตร = Certificates
 

4. ประวัติส่วนตัว Profile

                ในหน้าประวัติส่วนตัวนั้นถือเป็นหน้าที่สำคัญมากหน้าหนึ่งใน Portfolio ภาษาอังกฤษ เพราะจะเป็นตัวช่วยแนะนำตัวตนของเราและบอกถึงลักษณะ ความชอบ อุปนิสัยต่าง ๆ ของเรา ดังนั้นน้อง ๆ สามารถใส่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองได้เต็มที่ ทั้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ นิสัย งานอดิเรก คติประจำใจ เป็นต้น ซึ่งคำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับ Portfolio ภาษาอังกฤษ มีดังนี้
ชื่อ-นามสกุล = Name-Surname
ชื่อเล่น = Nickname
วันเดือนปีเกิด = Birthday
อายุ = Age
เพศ = Sex
เพศชาย = Male
เพศหญิง = Female
สัญชาติ = Nationality
ศาสนา = Religion
พุทธ = Buddhist
คริสต์ = Christian
มุสลิม = Muslim
ประวัติครอบครัว = Family
ความสามารถพิเศษ = Talent
เล่นฟุตบอล = Play football
เล่นเปียโน = Play piano
ร้องเพลง = Sing
วาดรูป = Sketch
การติดต่อ = Contact
อุปนิสัย = Charecter
กล้าหาญ = Dauntless
เข้มแข็ง = Strong
มองโลกในแง่ดี = Obtimistic
มีความเป็นผู้นำ = Leadership
เข้ากับคนง่าย = Easy-going
กล้าแสดงออก = Assertiveness
ขยัน = Diligent
งานอดิเรก = Hobby
ฟังเพลง = Listen to music
ดูหนัง = Watch movie
เต้น = Dance
อ่านหนังสือ = Read a book
คติประจำใจ = Motto
ที่อยู่ = Address
บ้านเลขที่ = House No.
Lane = ซอย
Sub-district = ตำบล
Sub-area = แขวง
District = อำเภอ
Area = เขต
Province = จังหวัด
Postal Code = รหัสไปรษณีย์
 

5.ประวัติการศึกษา Education

                เป็นส่วนที่น้อง ๆ ต้องรวบรวมข้อมูลประวัติการศึกษาโดยแนะนำว่าให้แยกช่วงมัธยมต้นกับมัธยมปลายให้ชัดเจน และบอกถึงผลการเรียน หรือเกรดเฉลี่ย ที่ได้มาตลอดการศึกษา ซึ่งคำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับ Portfolio ภาษาอังกฤษ มีดังนี้
โรงเรียนประถมศึกษา = Primary School
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา = High School
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น = Junior High School
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย = Senior High School
ปวช.= Vocational Certificate
ปวส. = High Vocational Certificate
ปวท. = Technical Certificate
กศน. = Non-Formal Education
วิทยาลัยเทคนิค = Technical College
วิทยาลัยสารพัดช่าง = Polytechnic School
 

6.เกียรติบัตร Certificates

                ในหน้านี้จะเป็นส่วนที่แสดงผลงานและความสามารถต่าง ๆ ของเราที่ได้รวบรวมมาไม่ว่าจะเป็น ผลงานศิลปะ ภาพถ่าย งานประดิษฐ์ เกียรติบัตรต่าง ๆ พยายามเน้นผลงานที่โดดเด่นที่สุด หรือมีความเกี่ยวข้องกับคณะที่เราสนใจมากที่สุด ซึ่งคำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับ Portfolio ภาษาอังกฤษ มีดังนี้
การฝึกอบรม = Training
รางวัล = Rewards
ได้รับเหรียญรางวัล = Medal
มอบรางวัล = Award
ชนะรางวัล = Carry off
ชนะเลิศ = Winner
 

7.กิจกรรม Activities

                ในส่วนนี้จะเป็นการบอกถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่น้อง ๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมมาไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมระหว่างเรียนหรือกิจกรรมนอกห้องเรียนก็สามารถหยิบมานำเสนอได้ และถ้าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณะหรือหลักสูตรที่น้อง ๆ จะยื่นสมัครอยู่แล้วด้วยก็จะดีมากขึ้นไปอีก ซึ่งคำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับ Portfolio ภาษาอังกฤษ มีดังนี้
กิจกรรมกีฬาสีประจำปี = Sports Day
กิจกรรมรับน้อง = Freshies Day
นักกีฬา = athlete
กรีฑา = athletics
รางวัล = award
ค่ายศิลปะ = Art Camp
การแข่งขัน = contest, competition
จิตอาสา = Volunteer
ข้อมูลจาก : elephantbrand.co.th

 
อัปเดตเมื่อ : 17 พ.ค. 2564 (00:00)